facebook facebook facebook

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN LAİK KİMLİĞİNE SALDIRIDA BULUNANLARA KARŞI DİRENEN KADIN MESLEKTAŞIMIZIN YANINDAYIZ

İstanbul Barosuna kayıtlı kadın meslektaşımızın Türkiye Cumhuriyetinin laik kimliğine saldırıda bulunanlara karşı direnmesi üzerine uğradığı baskı ve tehditler ile ilgili olarak TBB Avukat Hakları Merkezi tarafından hazırlanan rapordaki öneriler TBB Yönetim Kurulunca oybirliği ile kabul edilmiş ve gereği için TBB Genel Sekreterliği ve TBB Hukuk Müşavirliği görevlendirilmiştir.

Alınan karar çerçevesinde kadın meslektaşımızın can güvenliğinin sağlanması için İstanbul Valiliğine yazılı olarak başvurulmuştur.

İlgili avukatın İstanbul Barosuna kayıtlı olması ve olayın İstanbul ilinde meydana gelmesi nedeniyle TBB AHM görüşü, TBB YK kararı ve dosya bilgileri İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezinin takibi için İstanbul Barosuna gönderilmiştir.

Başvuruya konu olaylar ve kadın avukatın maruz kaldığı saldırının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Cumhuriyet, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti ilkesine de yönelik olduğu anlaşıldığından 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110. maddesinin 1. Fıkrasının 17. Bendi uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma dosyasına Türkiye Barolar Birliği adına dilekçe sunularak, soruşturmanın hızlandırılması, sorumluların tespiti ve süratle dava açılması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak TBB AHM Genel Sekreteri Av. Ramazan Çakmakcı tarafından hazırlanan TBB AHM görüşü aşağıdadır:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA

Konu :....... isimli yasadışı örgüt ile ilgili olarak İstanbul Barosu üyesi Av...... tarafından yapılan başvuru hakkında değerlendirme raporumuzdur

AÇIKLAMALAR

1- Av...... İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini İstanbul’da yürütmektedir.

2- Av....., ...... tarihinde TBB’ne yaptığı yazılı başvurusunun ekine....... tarihli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına.....
Soruşturma numaralı dilekçesini ekleyerek;
a- Bu başvuruya konu suçlarla ilgili olarak takibinin TBB tarafından yapılmasını
b- TBB olarak dosyaya ve devamındaki dosyalara müdahil olunmasını
c- Dosyayla aktif şekilde ilgilenecek Avukat Hakları Merkezinden avukat atanmasını
talep etmiştir.

3- Dilekçe ekindeki suç duyurusu incelendiğinde; Av.......'nın........ tarihinde İstanbul ili,....... ilçesi......' den geçtiği esnada kamuya açık bir alanda.... kişinin ......... için pankart açtıklarını gördüğünü,............ Şeklinde müdahalede bulunduğunu , bunun üzerine kendisine........ isimli yasadışı örgüt üyeleri tarafından tehditler yapıldığını......... isimli şahsın kendisini hedef aldığını, bu yasadışı örgütün bir kısım üyelerinin.......... gözaltına alındığını ve bu nedenle........ tarihinde “............. ” başlıklı ve manşetinde Arapça yazılar yazılı olan bir Türkçe bildiri yayınlandığını, bu bildiri ile kadın ve avukat olarak kendisine, Cumhuriyete ve devletin Anayasal Laik ve Hukuk Devleti niteliğine saldırıldığını, bu bildiri ve diğer yollarla kendisine ve Cumhuriyete karşı yapılan suçlarla ilgili olarak yasadışı örgüt ve diğer sorumlular hakkında etkili soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasının istenildiği anlaşılmıştır.

4- TBB Yönetim Kurulu Av......'nın......
... tarihli başvurusunu........ tarihli toplantısında öncelikli olarak ele almış ve “İstanbul Barosu üyesi Av.........’ın talebi üzerine; adı geçenin tehdit ettiği, hedef gösterdiği iddiası ile........ adlı bir grubun mensupları hakkında açılmış olan soruşturmanın TBB Avukat Hakları Merkezi tarafından takibine, bu konuda Avukat Hakları Merkezinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Gültekin Uzunalioğlu tarafından görevlendirme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.”
şeklinde karar almıştır.

5- Yapılan incelemede Av........'nın...... isimli yasadışı örgütün hedefinde olduğu, kadın ve avukat kimliğine saldırıldığı, kadın ve avukat haklarının ihlal edildiği ve yaşam ve sağlık hakkı konusunda yüksek tehlike içinde bulunduğu anlaşıldığından;
a- Av............ tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesi, TBB Yönetim Kurulu Kararı ve TBB AHM raporu da eklenmek suretiyle TC. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bilgilendirilerek Av........... hakkında Koruma Daire Başkanlığından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tedbiren koruma istenilmesi,
b- Başvuruya konu olaylar ve Av.........
’ın maruz kaldığı saldırının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Cumhuriyet, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti ilkesine de yönelik olduğu anlaşıldığında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110. maddesinin 1. Fıkrasının 17. Bendi uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına.......... Soruşturma numaralı şikayet dosyasına Türkiye Barolar Birliği adına şikayet dilekçesi sunularak, soruşturmanın hızlandırılması, sorumluların tespiti ve süratle dava açılmasının talep edilmesi,
c- TBB Avukat Hakları Merkezi Yönergesi uyarınca TBB AHM’nin dava takip yetkisi ve görevi bulunmayışı, Av..........'ın İstanbul Barosu üyesi olması, olayın İstanbul İlinde meydana gelmesi ve soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olması nedeniyle dosya kapsamından İstanbul Barosunun haberdar edilmesi ve soruşturma dosyasının İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından takibinin talep edilmesi,
hususlarını
Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla
27/02/2020

TBB AHM Genel Sekreteri
Av. Ramazan Çakmakcı

İstanbul Barosuna kayıtlı kadın meslektaşımıza karşı yapılan bu tehdit ve baskılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik kimliğine, avukat meslektaşımız şahsında kadın haklarına ve avukat haklarına karşı gerçekleştirildiğinden süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ve kadın meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi